Publications

In progress

Scientific collaboration

The global network of air links and scientific collaboration – a quasi-experimental analysis (with: Yan Xiaoran and Borner Katy) (stage: in preparation)

The hierarchy of scientific cooperation and the uneven distribution of benefits from scientific cooperation (stage: in preparation)

Academic mobility

Virtual Academic Conferences (with: Agnieszka Olechnicka and Ewa Zegler-Poleska) (stage: in preparation)

Policy evaluation

Alternative approaches to the disaggregation of the European Social Fund expenditures at the local level and their consequences for impact evaluation (stage: submitted)

A quasi-experimental evaluation of a research grant program – the tale of varied results based on different outcome variables, analysis periods and estimation methods (stage: in preparation)

Experimental and quasi-experimental research in science of science and science policy (stage: in preparation)

Published

Journal articles (peer-reviewed)

[in English] Ploszaj Adam, Yan Xiaoran, Börner Katy (2020). The impact of air transport availability on research collaboration: A case study of four universities. PLoS ONE 15(9): e0238360.

[in English] Zawalińska Katarzyna, Tran Nhi, Płoszaj Adam (2018) R&D in a post centrally-planned economy: The macroeconomic effects in Poland. Journal of Policy Modeling. Volume 40, Issue 1, January–February 2018, pp. 37-59.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Wojnar Katarzyna, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2017) Znacznie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców. Zagadnienia Naukoznawstwa, Tom LIII, Zeszyt 3(213), pp. 285-308.

[in Polish] Smętkowski Maciej, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2017) Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, 1(67)/2017, ss. 5-25.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2011) Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(43)/2011, ss. 43-63.

[in Polish] Płoszaj Adam (2011) Polityka spójności jako narzędzie stymulacji współpracy między miastami – przykład INTERREG i URBACT. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2011, ss. 57-66.

[in Polish] Płoszaj Adam (2011) Rewitalizacja miast w polityce spójności 2004–2006. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2011, ss. 84-97.

[in Polish] Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2011) Duże miasta Polski – wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004–2006. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2011, ss. 8-30.

[in English] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Mapping the regional science performance. Evidence from Poland. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 4(1) 2010, pp. 21-27.

[in English] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Spatial aspects of collaborative networks in science – lessons from Poland. Studia Regionalne i Lokalne, Special Issue 2010, pp. 106-123.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Współpraca ośrodków naukowych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(42), ss. 5-22.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Adam Płoszaj (2009) Przestrzenne aspekty nauki w Polsce, Zagadnienia Naukoznawstwa, TOM XLV, Zeszyt 2 (180), ss. 155-171.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Polskie publikacje z zakresu nauk społecznych i Humanistycznych w bazie Web of Science. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1(64)/2009, ss. 35-45.

[in Polish] Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2009) Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych – przykład programu ESPON. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(38)/2009, ss. 86-100.

[in English] Gorzelak Grzegorz, Olejniczak Karol, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2008) Applying the Four-Capital Model to the Assessment of Regional Development in the Lubuskie Region of Poland. European Environment, 18, pp. 110-122.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek, Bąkowski Aleksander, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2007) Regionalne strategie innowacji w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(27)2007, ss. 88-111.

[in English] Gorzelak Grzegorz, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2007) The Four Capitals Model in the Evaluation of the Regional development Strategy – the Example of the Lubuskie Voivodeship. Regional and Local Studies, Special Issue 2007, pp. 6-20.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2006) Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(25)/2006, ss. 67-82.

Books

[in English] Olechnicka Agnieszka, Ploszaj Adam, Celińska-Janowicz Dorota (2019) The Geography of Scientific Collaboration. Abingdon & New York: Routledge, pp. 236.

[in Polish] Olejniczak Karol, Śliwowski Paweł, Domaradzka Anna, Płoszaj Adam, Widła Łukasz, Wojtowicz Dominika (2014) Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 168.

[in Polish] Płoszaj Adam (2013) Sieci instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 269.

[in English] Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2011) The European Metropolises and their regions: from Economic Landscape to Metropolitan Networks. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 352. [published simultaneously in English and Polish].

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2008) Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki I innowacyjności. Raport z badań. Warszawa, ss. 103.

Edited books

[in Polish] Dorota Celińska-Janowicz, Adama Płoszaj (red.) (2015) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 180.

[in Polish] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) (2013) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 312.

Book chapters

[in English] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2019) Running faster or measuring better?.How Central and Eastern European science is catching up with Western Europe. [in:] Gorzelak G. (ed.) Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990. Abingdon & New York: Routledge, pp. 151-177.

[in Polish] Płoszaj Adam (2016) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna - studium przypadku: Tarnowo Podgórne [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 300-316.

[in Polish] Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2016) Porównanie metropolitalnego i historycznego wymiaru zróżnicowania polskiej przestrzeni [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 164-183.

[in Polish] Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2016) Zróżnicowania społeczno-gospodarcze gmin według regionów historycznych [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 114-163.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Płoszaj Adam (2015) Rola samorządów w kształtowaniu potencjału adaptacyjnego lokalnych układów społeczno-gospodarczych – przykład Mazowsza [w:] D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności.Warszawa: MGG Conferences, ss.4-52.

[in Polish] Płoszaj Adam (2015) Adaptacyjnośćna poziomie lokalnym – studium przypadku Mszczonowa [w:] D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności.Warszawa: MGG Conferences, ss.67-81.

[in English] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam, Olejniczak Karol (2014) Searching for Inspiration. Practices from Twelve Countries [in:] Olejniczak Karol, Mazur Stanisław (eds.) Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, pp. 49-80.

[in Polish] Płoszaj Adam (2014) Współpraca międzysektorowa a wybrane problemy polskich miast [w:] Borkowska Sylwia, Zielińska Ewa (red.) Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Warszawa: Fundacja Res Publica Nowa, ss. 58-66.

[in English] Płoszaj Adam (2013) Two Faces of Territorial Cooperation in Europe: Twinning Cities and European Territorial Cooperation Programmes [in:] Gorzelak Grzegorz, Zawalińska Katarzyna (eds.): European Territories: From Cooperation to Integration? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 69-96.

[in Polish] Mazur Stanisław, Olejniczak Karol, Płoszaj Adam (2013) Organizacyjne uczenie się w administracji publicznej – wnioski z porównania międzynarodowego [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 295-309.

[in Polish] Płoszaj Adam (2013) Doświadczenia administracji we Francji [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 39-54.

[in Polish] Płoszaj Adam (2013) Doświadczenia administracji w Kanadzie [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 124-143.

[in Polish] Olejniczak Karol, Rok Jakub, Płoszaj Adam (2012) Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji (w:) Olejniczak Karol (red.): Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 61-107.

[in English] Minniberger Christina, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Schmidt Suntje (2012) Conclusion [in:] Minniberger Christina, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Schmidt Suntje (eds): Knowledge Network Management Toolbox. Warsaw: Scholar, pp. 57-63.

[in English] Herbst Mikołaj, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2011) Higher Education Institutions: Potential, Barriers, Costs, Opportunities [in:] Mazur Stanisław (ed.): The Resource-integrating state: Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Kraków: The Malopolska School of Public Administration and Cracow University of Economics, pp. 107-137.

[in Polish] Miszczuk Andrzej, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Celińska-Janowicz Dorota (2011) Aktualne problemy demograficzne Polski Wschodniej [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 96-105.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2011) Innowacyjność i metropolizacja w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, ss. 65-71.

[in English] Płoszaj Adam (2011) Networks In Evaluation [in:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Bienias Stanisław (eds): Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice, Warsaw: Ministry of Regional Development, pp. 282-300.

[in Polish] Płoszaj Adam, Gryzik Agnieszka (2011) Ewaluacja w sektorze badań i rozwoju oraz w szkolnictwie wyższym [w:] Kościelecki Paweł, Warzybok Barbara (red.) Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego? Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Polska nauka na tle światowym – analiza bibliometryczna [w:] Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ss. 61-64.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu? [w:] Tucholska Anna (red.): Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 200-214.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Polska nauka w ujęciu ilościowej analizy publikacji [w:] Baczko Tadeusz (red.): Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Sieci instytucji wspierania innowacyjności w Polsce [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych [w:] Okoń-Horodyńska Ewa, Wisła Rafał (red.): Kapitał intelektualny i jego ochrona, Kraków: Instytut Wiedzy i Innowacji.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Metropolie a innowacyjność [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy metropolia jest miastem?, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 137-158.

[in Polish] Płoszaj Adam (2009) Analiza sieci – pomoc w ocenie dynamiki współzależności i relacji [w:] Olejniczak Karol (red.) (2009) Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. Raporty i Analizy EUROREG, 2/2009, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, ss. 69-79.

[in Polish] Płoszaj Adam (2009) Studium wykonalności analizy przepływów. Study on feasibility on flows analysis – Recenzja Raportu 1.4.4 ESPON [w:] Olechnicka Agnieszka, Gorzelak Grzegorz (red): Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam (2008) Ewaluacja z długą perspektywą [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 438-449.

[in Polish] Płoszaj Adam (2008) Ewaluacja ex ante RPO Lubuskie 2007-2013 [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 284-301.

[in Polish] Kamińska Justyna, Mrinska Olga, Płoszaj Adam (2008) Ukraina – zróżnicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 93-118.

[in English] Płoszaj Adam (2008) Information and communication technologies and regional development [w:] Jonuschat Helga, Knoll Michael (eds): Regional transformation processes in Central and Eastern Europe, Berlin: Sekretariat für Zukunftsforschung.

[in Polish] Płoszaj Adam, Olejniczak Karol (2008) Charakterystyka gmin postpegeerowskich [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska lokalna 2007, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

[in Polish] Płoszaj Adam (2007) Cztery kapitały w strategiach lokalnych [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 288-310.

[in Polish] Płoszaj Adam (2007) Technologie informacji i komunikacji (ICT) a rozwój regionów [w:] Głomb Krzysztof (red.): Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny – aspekty społeczne i ekonomiczne, Warszawa-Tarnów: Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

[in Polish] Płoszaj Adam (2006) Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych [w:] Runiewicz Małgorzata (red.): Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.

Professional and popular journal articles

[in Polish] Płoszaj Adam (2015) Pęknięty region. Instytut obywatelski: Lupa instytutu, 02.04.2015. www.instytutobywatelski.pl

[in Polish] Płoszaj Adam (2014) Dlaczego potrzebujemy Krajowej Polityki Miejskiej? Magazyn Miasta, nr 7/2014, ss. 15-16.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Płoszaj Adam (2014) Jak to się robi za granicą? Doświadczenia wybranych państw z krajową polityką miejską. Magazyn Miasta, nr 7/2014,

ss.17-18.

[in Polish] Płoszaj Adam (2014) Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych. Instytut Idei, nr 7, lato 2014, ss. 40-44.

[in Polish] Jakubek-Lalik Jowanka, Płoszaj Adam (2013) Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Doświadczenia zagraniczne w świetle nowych standardów w polskiej służbie cywilnej. Przegląd Służby Cywilnej. Nr 6 (27) listopad-grudzień 2013, ss. 70-73.

[in Polish] Płoszaj Adam (2008) Polska cyfrowo podzielona. IT w administracji, nr 11/2008.

Working papers, preprints, and project reports (selected)

[in English] Ploszaj Adam, Yan Xiaoran, Borner Katy. (2018) The impact of air transport availability on research collaboration: A case study of four universities. arXiv preprint arXiv:1811.02106.

[in English] Ploszaj Adam, Celinska-Janowicz Dorota, Olechnicka Agnieszka (2018). Core-periphery relations in international research collaboration. In: Proceeding of the 23rd International Conference on Science and Technology Indicators (STI 2018).

[in English] Gorzelak Grzegorz, Hryniewicz Janusz, Kozak Marek, Płoszaj Adam, Rok Jakub, Smętkowski Maciej (2017) Multidimensionality of implementation and performance of Cohesion Policy in EU regions. COHESIFY Research Paper 8, pp. 20.

[in English] Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2017) Data review and mapping of Cohesion Policy implementation and performance. COHESIFY Research Paper 7, pp. 66.

[in Polish] Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Rok Jakub, Celińska-Janowicz Dorota, Herbst Mikołaj (2017) Deprywacja społeczno-ekonomiczna w skali mikro w Polsce: badania pilotażowe w powiecie sandomierskim. Raporty i analizy EUROREG 9/2017, ss. 76.

[in English] Zawalińska Katarzyna, Tran Nhi, Ploszaj Adam. (2016) Planning R&D in a Post Centrally-Planned Economy: Assessing the Macroeconomic Effects in Poland. CoPS Working Paper No. G-268, December 2016.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2016) Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska, ss. 82.

[in English] Smętkowski Maciej, in cooperation with: Płoszaj Adam, Rok Jakub (2016) Local concentration of deprivation in Poland. EUROREG Reports and Analyses 8/2016, pp. 45.

[in English] Płoszaj Adam, Olechnicka Agnieszka (2015) Running faster or measuring better? How is the R&D sector in Central and Eastern Europe catching up with Western Europe? GRINCOH Working Paper Series, Paper No. 3.06, pp. 23.

[in English] Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2015) Poviats threatened by deprivation: state, trends and prospects. EUROREG Reports and Analyses 7/2015, pp. 68.

[in Polish] Batorski Dominik, Płoszaj Adam, Celińska-Janowicz Dorota, Czerniawska Dominika (2015) Mazowieckie przedsiębiorstwa, pracownicy i samorządy wobec globalnych i regionalnych trendów gospodarczych. Perspektywa adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 40.

[in Polish] Płoszaj Adam (2015) Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Warszawa: EUROREG, ss. 51.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2015) Potencjał naukowy i innowacyjny Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Warszawa: EUROREG, ss. 59.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Peszat Klaudia, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2014) Inspiracje dla rozwoju lokalnego. Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego. Warszawa: MGG Conferences, ss. 134.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Peszat Klaudia, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2014) Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym? Lista sprawdzająca dla samorządów. Warszawa: MGG Conferences, ss. 42.

[in English] Płoszaj Adam, Sarmiento-Mirwaldt Katja (2014) Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects. EUROREG Reports and Analyses 6/2014, pp. 37. [Published simultaneously in English, German, and Polish].

[in English] Płoszaj Adam (2014) Inter-organizational network of cross-border cooperation in Podkarpackie Voivodeship and Lviv Oblast. Warszawa: EUROREG, pp. 22.

[in English] Kozak Marek, Płoszaj Adam, Rok Jakub, Smętkowski Maciej (2013) Experts’ report on European Neighbourhood Instrument programme Poland-Belarus-Ukraine in the period 2014-2020. Warszawa: EUROREG, ss. 126. [Published simultaneously in English, Polish, Russian, and Ukrainian].

[in English] Kozak Msrek, Płoszaj Adam; Rok Jakub; Smętkowski Maciej (2013) Experts’ report on European Neighbourhood Instrument programme Poland-Russia in the period 2014-2020. Warszawa: EUROREG, ss. 114. [Published simultaneously in English, Polish, and Russian].

[in Polish] Płoszaj Adam (2013) Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 66

[in Polish] Płoszaj Adam, Peszat Klaudia (2013) Warszawa w międzynarodowych rankingach, ss. 59.

[in English] Arak Piotr, Ivanov Andrey, Peleah Mihail, Płoszaj Adam, Rakocy Kamil, Rok Jakub, Wyszkowski Kamil (2012) National Report on Human Development. Poland 2012. Regional and Local Development [Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Biuro Projektowe UNDP w Polsce, ss. 187. [Published simultaneously in English and Polish].

[in Polish] Batorski Dominik, Peszat Klaudia, Płoszaj Adam (2012) Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences, ss. 81.

[in Polish] Batorski Dominik, Płoszaj Adam, Jasiewicz Justyna, Czerniawska Dominika, Peszat Klaudia (2012) Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 183.

[in Polish] Kozak Marek, Olejniczak Karol, Płoszaj Adam, Kościelecki Paweł, Wolański Michał, Borowczak Anna, Kozicki Bartosz, Ledzion Bartosz, Weremiuk Alicja, Pander Wojciech, Czerniejewski Borys (2012) Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku. Wrocław - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

[in English] Minniberger Christina, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Schmidt Suntje (eds) (2012) Knowledge Network Management Toolbox. Warsaw: Scholar, pp. 63.

[in English] Minniberger Christina, Plaschnik Yvonne, Schmidt Suntje, Płoszaj Adam (2012) Knowledge Network Management Transfer – Strategic Guideline and Policy Recommendations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 37.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2012) Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego. Warszawa, ss. 34.

[in Polish] Płoszaj Adam (2012) Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim. Warszawa, ss. 52.

[in Polish] Płoszaj Adam (2012) Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle krajowym. Warszawa: MGG Conferences, ss. 37.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Płoszaj Adam, Zborowska Agata (2011) Wyniki Badania zasobów wiedzy w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, Warszawa: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ss. 46.

[in Polish] Celińska-Janowicz Dorota, Herbst Mikołaj, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2010) Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, ss. 67.

[in English] Celińska-Janowicz Dorota, Miszczuk Andrzej, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2010) Current Demographical Problems of the Eastern Poland Macroregion [Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej], EUROREG Reports and Analyses 5/2010, Warsaw: EUROREG University of Warsaw, pp. 65. [Published simultaneously in English and Polish].

[in Polish] Dorota Celińska-Janowicz Dorota, Kozak Marek, Miszczuk Andrzej, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej, Tucholska Anna, Wojnar Katarzyna (2010) Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Warszawa: EUROREG i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

[in English] Gorzelak Grzegorz, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2010) Policy paper on innovation. Expert Evaluation Network delivering policy analysis on the performance of Cohesion Policy 2007-2013. Brussels: European Commission Directorate-General Regional Policy.

[in Polish] Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej, Wojnar Katarzyna (2010) Warszawa innowacyjna. Diagnoza potencjału. Warszawa, ss. 78.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Celińska-Janowicz Dorota, Hryniewicz Janusz, Kozak Marek, Miszczuk Andrzej, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2010) Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw, Warszawa: EUROREG, ss. 132.

[in Polish] Płoszaj Adam (2009) Analiza spójności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. EGO: Warszawa, s. 22.

[in English] Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2009) Network analysis of co-operation between research institutions - example of ESPON Programme. Warsaw: EUROREG, pp. 13.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Bąkowski Aleksander, Kozak Marek, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2006) Polskie regionalne strategie innowacji. Ocena i wnioski dla dalszych działań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 189.

[in Polish] Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2006) Charakterystyka polskich województw 1999-2004. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska, ss. 84.